TUTVUSTUS
  JUHATUSE LIIKMED
  LIIKMED
  DOKUMENDID
    Põhikiri »
    Kutsestandardid
    Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava


UUDISED
  Europiano kongress Amersfoortis 2012
  Yamaha klaveritehniku kursus
  Nordic Pianotreff 2013
  Europiano kutseeksam
  Gunther Schaible meistrikursus
  Uudiste arhiiv


 

« tagasi « esilehele

MTÜ EESTI KLAVERIMEISTRITE KOJA
PÕHIKIRI

1.    ÜLDSÄTTED
4.1.    Mittetulundusühingu nimeks on MTÜ EESTI KLAVERIMEISTRITE KODA (edaspidi nimetatud Ühing).
4.2.    Ühing on vabatahtlik ühendus, mulle põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Saadud tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3.    Ühingu juhatuse asukoht on Tallinn.
4.4.    Oma tegevuses juhindub Ühing kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning Üldkogu koosoleku otsustest.

5.    ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID.
5.1.    Ühingu tegevuse eesmärgid on:
5.1.1.    Koondada Eestis tegutsevad klaverite tootjad- ja restauraatorid, klaveritehnikud- ja häälestajad ühistegevuse arendamise teel.
5.1.2.    Töötada välja klaveritehniku- ja häälestaja kutsestandardid ning jälgida, et Ühingu liikmete erialased oskused oleks kaasaegsed ja kõrgetasemelised.
5.1.3.    Arendada Ühingu liikmeskonna erialaseid oskusi ja teadmisi kursuste, seminaride ja muude koolitusürituste korraldamise teel, erialase kirjanduse tõlkimise ja avaldamise teel, ühingu lehe ja/või kodulehekülje avaldamise teel, tutvumis- ja koolitusreiside korraldamise teel klaverite tootmis- ja /või restaureerimisettevõtetesse.
5.1.4.    Luua kutsesobivuse kontrollorgan, et välistada seaduslike vahenditega oskamatute ja mittesobivate inimeste sattumist klaveritehniku- või häälestaja kutsealale.
5.1.5.    Aidata tõsta ühiskonnas üldist teadlikkust klaveritest, süvendades avalikkuse ja Ühingu liikmete teadmisi klaverite valmistamisest, restaureerimisest, remondist ja hooldusest, selgitades klaverite kasutajatele ametioskuste ja asjatundlikkuse tähtsust klaveri ostul, hooldamisel, remondil ja restaureerimisel.
5.1.6.    Teha koostööd teiste sarnaste tegevussuundade ja ülesannetega ühendustega teistes riikides ning saada rahvusvahelise kutseliidu EUROPIANO liikmeks.
5.1.7.    Esindada Ühingu liikmeskonna huve suhetes teiste ühiskondlike organisatsioonidega.

5.2.    Nende eesmärkide saavutamiseks Ühing:
5.2.1.    loob kontakte teiste analoogsete organisatsioonidega Eestis ja väljaspool Eestit ning esindab oma liikmeid Eesti Vabariigis ja välisriikides suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
5.2.2.     korraldab teaduslikke, koolitavaid, üldsusele suunatud või muid üritusi.
5.2.3.    töötab välja ja realiseerib erinevaid projekte Ühingu eesmärkide täitmiseks.
5.2.4.    asutab Ühingu erifonde.
5.2.5.    korraldab Ühingu tegevuse eesmärkidega kooskõlas olevaid majandustehinguid ning viib läbi teisi Ühingu põhikirjaga ettenähtud tegevusi.
5.2.6.    teeb koostööd teiste erialaühendustega ning institutsioonidega.
5.2.7.    täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Ühingu eesmärgi saavutamiseks.
6.    ÜHINGU LIIKMED
6.1.    Ühingu liikmeskonda kuuluvad isikud, kes tunnistavad Ühingu põhikirja ja soovivad osaleda Ühingu töös.
6.2.    Kõik liikmed jagunevad:
6.2.1.    asutajaliikmeteks;
6.2.2.    tegevliikmeteks;
6.2.3.    toetajaliikmeteks;
6.3.    Asutajaliikmeteks on füüsilised või juriidilised isikud, kes on sõlminud Ühingu asutamiseks asutamislepingu.
6.4.    Tegevliikmeks on füüsilised isikud, kes on liitunud kirjaliku avalduse alusel, kes tasuvad sisseastumis- ja liikmemaksu ja võtavad aktiivselt osa Ühingu tegevusest.
6.5.    Toetajaliikmeks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kes soovivad rahaliselt, materiaalselt või muul moel Ühingu tegevust toetada. Toetajaliikme suhted ühinguga reguleeritakse juhatuse otsusega või Ühingu ja toetajaliikme vahel sõlmitud lepinguga. Ühingu toetajaliikmel või tema esindajal on õigusi osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatud üritustel.
6.6.    Ühingu liikmeks Mittetulundusühingute seaduse tähenduses on asutajaliikmed ja tegevliikmed. Ühingu juhtimises osalevad asutaja- ja tegevliikmed (edaspidi koos või eraldi Ühingu liikmed).

7.    ÜHINGU LIIKMETE VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE
7.1.    Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.
7.2.    Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab Üldkogu koosolek.
7.3.    Liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.
7.4.    Ühingu liikme väljaarvamise otsuse langetab Ühingu juhatuse esildise alusel Üldkogu koosolek, kui:
7.4.1.    Ühingu liige ei ole kahe (2) aasta jooksul tasunud liikmemaksu ega üles näidanud huvi Ühingu töö vastu ning osa võtnud Ühingu üritustest;
7.4.2.    Ühingu liige oma käitumisega kahjustab Ühingu mainet või ei täida Ühingu põhikirja sätteid.

8.    ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSLED JA KOHUSTUSED
8.1.    Ühingu liikmetel on õigus:
8.1.1.    valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
8.1.2.    esitada ettepanekuid Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
8.1.3.    võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
8.1.4.    saada informatsiooni Ühingu tegevusest;
8.1.5.    astuda kirjaliku avalduse alusel  Ühingust välja.
8.2.    Ühingu liikmed on kohustatud:
8.2.1.    järgima Ühingu põhikirja;
8.2.2.    täitma Ühingu juhtorganite otsuseid;
8.2.3.    hoidma ja kaitsma Ühingu mainet;
8.2.4.    juhtorganitesse valituna võtma aktiivselt osa nende tööst;
8.2.5.    kasutama Ühingu varalisi vahendeid Ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
8.2.6.    suhtuma heaperemehelikult Ühingu varasse.

9.    ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

9.1.    Ühingu liikmete Üldkogu
9.1.1.    Ühingu kõrgemaks juhtorganiks on liikmete Üldkogu koosolek.
9.1.2.    Üldkogu koosoleku kutsub kokku juhatus oma initsiatiivil vähemalt üks kord aastas või kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu tegevliikmetest. Koosoleku läbiviimise ajast ja kohast teavitab juhatus Ühingu liikmeid vähemalt 10 päeva ette.
9.1.3.    Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmeskonnast. Üldkogu koosoleku otsused tehakse koosolekul osalenud liikmete poolthääleenamusega.
9.1.4.    Üldkogu koosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad Ühingu liikmed kirjalikult.
9.1.5.    igal Ühingu liikmel on üks (1) hääl.
9.1.6.    Üldkogu koosoleku pädevuses on:
9.1.6.1.    Ühingu tegevuse eesmärgi ning põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmine, kusjuures selleks on vaja Ühingu Üldkogu koosolekul osalenud üle 3/4 liikmete nõusolek;
9.1.6.2.    Ühingu juhatuse liikmete määramine, kusjuures igal asutajaliikmel on õigus määrata juhatusse kaks liiget;
9.1.6.3.    Ühingu juhatuse liikmete tagasikutsumine, kusjuures asutajaliikmete poolt määratud juhatuse liikmeid võib tagasi kutsuda üksnes juhatuse liikme kohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral,   võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
9.1.6.4.    Juhatuse liikmete töötasustamise korra kindlaksmääramine;
9.1.6.5.    Juhatuse liikmega tehingute tegemise või juhatuse liikme vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
9.1.6.6.    Juhatuse ja audiitori/revidendi aruannete ärakuulamine, nende alusel otsuste vastuvõtmine ning majandusaasta aruande kinnitamine;
9.1.6.7.    Sisseastumis-ja liikmemaksude suuruse kinnitamine;
9.1.6.8.    Taotleja kaebuse läbivaatamine Ühingu liikmeks mittevastuvõtmise kohta;
9.1.6.9.    Ühingu liikme Ühingust väljaarvamine;
9.1.6.10.    Ühingu ühinemise, jagunemise ning lõpetamise otsustamine.

10.    Ühingu Juhatus
10.1.    Ühingu tegevust juhib ja koordineerib Ühingu Juhatus.
10.2.    Juhatuse liige ei pea olema Ühingu liige.
10.3.    Ühingu Juhatus on kuni viie liikmeline. Kui Ühingu Juhatuses on üle kahe liikme, valivad Juhatuse liikmed endi seast Juhatuse esimehe.
10.4.    Juhatus on pädev lahendama kõiki Ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu Üldkogu koosoleku ainupädevusse, muuhulgas:
10.4.1.    täidab Üldkogu koosoleku otsuseid;
10.4.2.    peab    arvestust    Ühingu liikmete kohta;   
10.4.3.    koostab Ühingu eelarve ning korraldab raamatupidamisarvestust;
10.4.4.    annab vajadusel välja volikirju kolmandatele isikutele Ühingu esindamiseks;
10.4.5.    kutsub kokku Üldkogu koosoleku vähemalt üks kord aastas;
10.4.6.    organiseerib audiitor/revidendi kontrolli üks kord aastas;
10.4.7.    asutab Ühingu põhikirjaliste eesmärkide efektiivsema saavutamise nimel teisi juriidilisi isikuid, moodustab erifonde ning sõlmib lepinguid teiste isikutega;
10.4.8.    leiab võimalused ning esitab vajalikud taotlused Ühingu tegevuseks vajalike rahaliste vahendite tagamiseks, vastutades eraldatud rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
10.4.9.    omab pangas allkirjaõigust Ühingu tegevuseks vajalike arvelduste teostamiseks;
10.4.10.    sõlmib Ühingu töötajatega töölepingud, kontrollib lepingute täitmist ning täidab kõiki seadustest tulenevaid tööandja õigusi ja kohustusi;
10.4.11.    töötab välja Ühingu töötajate tööülesanded ja ametijuhendid;
10.4.12.    vastutab kogu Ühingu tegevuse eest;
10.5.    Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole Juhatuse liikmetest;
10.6.    Kui Juhatus koosneb mitmest liikmest, on Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav Juhatuse koosolekus osalenud Juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral saab määravaks Juhatuse esimehe hääl.
10.7.    Ühingu Juhatus on aruandekohustuslik Üldkogu ees.

11.    Ühingu audiitor/revident:
11.1.    kontrollib Ühingu majanduslikku tegevust;
11.2.    ei tohi olla Juhatuse liige;
11.3.    on aruandekohustuslik Üldkogu ees;
11.4.    esitab tööaruande Juhatusele tutvumiseks kolm nädalat enne kalendriaasta esimese Üldkogu koosoleku toimumist;
11.5.    esitab aruande Ühingu tegevuse revideerimise kohta koos seletustega Üldkogu koosolekule.
11.6.    omab õigust tutvuda kontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja õigust saada Juhatuselt vajalikku teavet.

12.    ÜHINGU VARA
12.1.    Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest ja muudest maksetest, vara kasutamisest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute abist ja annetustest ning muudest laekumistest, ka riigi ja kohaliku omavalitsuse majanduslikust abist.
12.2.    Ühingu tulusid võib kasutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
12.3.    Ühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

13.    ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE
13.1.    Ühingu tegevus lõpetatakse Üldkogu koosoleku otsusega juhul, kui selle poolt on vähemalt 3/4 Üldkogu koosoleku liikmetest.
13.2.    Ühingu tegevuse lõpetamise korral moodustatakse Ühingu Üldkogu koosoleku poolt likvideerimiskomisjon, kellele antakse üle kõik volitused Ühingu tegevuse lõpetamiseks.
13.3.    Vara jagamisel on õigustatud isikuteks Ühingu asutajaliikmed.
13.4.    Juhatus esitab avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse ja likvideerijate kandmiseks registrisse. Likvideerijale registrisse kandmise avaldusele lisatakse likvideerijate määramise otsus.
13.5.    Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Ühingu registrist kustutamiseks.

14.    ÜHINEMINE JA JAGUNEMTNE
14.1.    Ühing võib ühineda teise mittetulundusühinguga või jaguneda mitmeks iseseisvaks mittetulundusühinguks.

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 24. mail 2005.a.

©2010 Eesti Klaverimeistrite Koda