TUTVUSTUS
  JUHATUSE LIIKMED
  LIIKMED
  DOKUMENDID
    Põhikiri
    Kutsestandardid
    Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava »


UUDISED
  Europiano kongress Amersfoortis 2012
  Yamaha klaveritehniku kursus
  Nordic Pianotreff 2013
  Europiano kutseeksam
  Gunther Schaible meistrikursus
  Uudiste arhiiv


 

« tagasi « esilehele

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava
  (Haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2009. a. Riikliku õppekava eesmärk on kehtestada kutseõppe kohustuslik sisu klaverite hooldusmeistri erialal, tagades seeläbi õppijatele võrdsed võimalused tööturule sisenemiseks.

Kutseõppe kohustuslikud sisud on välja töötatud lähtuvalt kutsestandardites fikseeritud kutseoskusnõuetest, kutseharidussüsteemi arengukavas esitatud väärtussüsteemist ning kutseõppe eesmärkidest ja ülesannetest.
Riikliku õppekavaga fikseeritakse klaverite hooldusmeistri eriala kutseõppe kogumaht, määratletakse õppe kohustuslikud moodulid, kehtestatakse ühtsed nõuded praktikale ja erialaste õpingute lõpetamisele.

Kooli õppekavad tuleb viia riikliku õppekavaga vastavusse kuue kuu jooksul pärast riikliku õppekava jõustumist. Koolid peavad rakendama õppekavu  2009/2010. õppeaastal ja hiljem sisseastunutele. Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 37 lõikele 11 võib kool kohaldada õppekavu ka varem vastuvõetud õppijatele.

Koolid koostavad riikliku õppekava alusel kooli õppekavad iga õpetatava eriala- ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustusliku õppe sisu (üld- ja põhioskuste moodulid) ning lisades valikõpingute moodulid Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruses nr 90 „Kutseharidusstandard" esitatud nõuete põhjal. Riiklikus õppekavas esitatud moodulite alusel on koolil võimalik koostada õppekava kutsestandardiga määratletud osaoskuste omandamiseks ning korraldada täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Riikliku õppekava väljatöötamisel osalesid Mait Meibaum (Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia), Avo Mägi (MTÜ Eesti Klaverimeistrite Koda, eraettevõtja), Lembit Orgse (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia), Heiki Parts (Reval Piano, MTÜ Eesti Klaverimeistrite Koda) ja Ants Saluraid (Eesti Kontsert);

Ekspertgrupp: Jane Kreek (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Katrin Aller, Kadri Leivategija ja Ain Tarro H. Elleri nim Tartu Muusikakoolist, Eva Punder, Aarne Saluveer ja Raili Sule G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolist, Siim Aimla (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Eesti Politseiorkester), Tiina Keel (REKK, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool).

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava on kooskõlastatud muusika ja esituskunstide õppekavarühma nõukogu 04.12.2008. a koosoleku otsusega.


©2010 Eesti Klaverimeistrite Koda